Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres usługi obejmuje:
 • przygotowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont;
 • przygotowanie bilansu otwarcia i zamknięcia;
 • regularne ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji VAT7, VAT7-K, VAT7-D, VAT-UE;
 • sporządzanie rachunku zysków i strat;
 • zamknięcie roku obrachunkowego;
 • składanie deklaracji w Urzędzie Skarbowym wraz ze złożeniem rocznego sprawozdania finansowego;
 • sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego CIT-8;
 • przygotowanie sprawozdania finansowego do KRS.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zakres usługi obejmuje:
 • ewidencjowanie przychodów i kosztów działalności w księdze podatkowej (PKPiR);
 • sporządzanie deklaracji VAT7, VAT7-K, VAT7-D, VAT-UE;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT;
 • składanie deklaracji we właściwym Urzędzie Skarbowym;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatkowego PIT36 lub PIT36L.
Obsługa kadrowo - płacowa

Zakres usługi obejmuje:
 • przygotowywanie projektów umów o pracę;
 • przygotowywanie projektów umów zlecenie i o dzieło;
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • sporządzanie zaświadczeń, aneksów, świadectw pracy;
 • rozliczanie płac na podstawie listy płac oraz regulaminu wynagradzania Pracodawcy;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie i przesyłanie deklaracji ZUS;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień
 • sporządzanie deklaracji PIT11 oraz PIT40.