Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres usługi obejmuje:
przygotowanie polityki rachunkowości
opracowanie planu kont;
przygotowanie bilansu otwarcia i zamknięcia;
regularne ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
sporządzanie deklaracji VAT7, VAT7-K, VAT7-D, VAT-UE;
sporządzanie rachunku zysków i strat;
zamknięcie roku obrachunkowego;
składanie deklaracji w Urzędzie Skarbowym wraz ze złożeniem rocznego sprawozdania finansowego;
sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego CIT-8;
przygotowanie sprawozdania finansowego do KRS.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zakres usługi obejmuje:
ewidencjowanie przychodów i kosztów działalności w księdze podatkowej (PKPiR);
sporządzanie deklaracji VAT7, VAT7-K, VAT7-D, VAT-UE;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT;
składanie deklaracji we właściwym Urzędzie Skarbowym;
sporządzanie rocznego rozliczenia podatkowego PIT36 lub PIT36L.
Obsługa kadrowo – płacowa